Header image  
till start
 
 
::2009-03-29  
Vår vängrupp Non Nete
Shipiboföreningen NON NETEs medlemmars drivkraft är oro över att gamla värden och kunskaper inom ekologi, kosmologi och traditioner går förlorade och de eftersträvar medvetenhet, eftertanke och diskussion kring utvecklingen och vägvalen inför framtiden. De vill engagera och medvetandegöra, inte minst barn och unga shipibos i byarna, om de processer som pågår kring dem och som helt ändrar förutsättningarna för deras framtida tillvaro. Med starkare självförtroende, identitet och kunskap om sig själva och världen, är det lättare att påverka utvecklingens riktning.

Non Nete (på shipibo "vår hembygd") verkar för att integrera en hållbar ekologisk och kulturell utveckling för Shipibo-Conibo stammen samt för att synliggöra våran identitet för omvärlden. Non Nete arbetar med ett treårigt projekt som heter "Centro de desarollo Cultural y Ecologico Shipibo-Conibo" och består av flera olika delprojekt. Läs om dessa under "PROJEKTMÅL".
Vår förening består av ett tiotal medlemmar, både kvinnor och män med varierande bakgrund och kunskaper. Non Nete är en öppen ideell förening och vi har delat upp ansvarsområdena; Harbest Silvano är ansvarig för kultur och ekologi. Melody Rojas ansvarar för kvinnofrågor såsom sexual kunskap och familje planering. Romaldo Celis ansvarar för jordbruksfrågorna och ordförande samt koordinatör är Alberto Silvano. Läs hans krönika

Non Netes vision är att:
* Utveckla pedagogiska aktiviteter i Shipibobyarna vilka ligger i Ucayali och Loretoregionen.
* Att kunskaperna och värdena från vår kultur blir visade till barn och tonåringar
* Hålla seminarium om ekologisk medvetenhet, kultur och mänskliga värden.
* Skapa ett grundläggande intresse om våra ekologiska och kulturella värden på lokal, nationell och internationell nivå.
* Att genom arbete och aktiviteter fullborda och främja de principiella stadgarna  hos Framtidsjorden
* Att varje förverkligad aktivitet fyller en funktion och ett deltagande i byarna.